Breaking News

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปีการศึกษา 2565
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 1/2565
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 2/2565
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 3/2565
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 4/2565
ปีการศึกษา 2564
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 5/2564
ปีการศึกษา 2565
 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 1/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 2/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 3/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 4/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 5/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 6/2565
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงสระ ครั้งที่ 7/2565