Breaking News

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566