Breaking News

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564