Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการโร …

Read More »

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศีกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงสระ ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

15 สิงหาคม 2565 นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการโร …

Read More »

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 “น้อมนบวันทา บูชาพระคุณครู ศาสตร์ศิลป์ความรู้ ศิษย์มีครูจึงได้ดี”

9 มิถุนายน 2565 นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการโร …

Read More »