Breaking News

คำสั่ง ประกาศ เอกสารต่างๆ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Loading… Taking too long? Reload document | …

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจ …

Read More »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Loading… Taking too long? Reload document | …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนเวียงสระที่ 117 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565

Loading… Taking too long? Reload document | …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ ที่ 183 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5

Loading… Taking too long? Reload document | …

Read More »