Breaking News

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2565
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน