วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2563
 
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2563
VTR ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
VTR รายการแหลงข่าวชาวใต้ รองผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมการป้องกันของโรงเรียนช่วงโควิค-19
VTR การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 "ผอ.ชวนคุย"
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายการ"ผอ.ชวนคุย" ปีการศึกษา 2563
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564
   
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
   
   
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
คุณครูน้ำฝน  ใสหลวง
คุณครูณัฐกานต์  อภิชาตกุล
คุณครูกชพร  เรืองรอง
คุณครูภทรธร  แช่มวัฒนชัย
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูอาทิตยา ดวงมณี
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน