กลยุทธ์ที่ 1
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์ที่ 2
    ส่งเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  
กลยุทธ์ที่ 3
     พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
 
กลยุทธ์ที่ 4
     พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้