วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย

(WORLD CLASS STANDARD SCHOOL BASED ON BEING THAI)
 
พันธกิจโรงเรียน
ดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการ OBECQA
FOLLOW AND IMPLEMENT THE STANDARD CRITERIA OF THE OBECQA