อัตลักษณ์โรงเรียน
"SMART"
                  S    คือ   Smile
                  M    คือ    Moral
                  A    คือ    Active
                  R    คือ    Ready
                  T    คือ    Talent
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
"โรงเรียนในฝัน : CLEAN GREEN SAFE"