ตราประจำโรงเรียน    
เป็นรูปดอกบัวตูมมี 5 กลีบ อยู่ในวงกลมล้อมด้วยลายตาอ้อยแปดตา
ดอกบัว 5 กลีบ มีความหมายว่า   คุณธรรม 5 ประการ
วงกลม มีความหมายว่า   ความสามัคคี
ลายตาอ้อย มีความหมายว่า   แนวปฏิบัติตามมรรค 8 ประการ
   
   
   
     
อักษรย่อ : ว.ส.
สีประจำโรงเรียน : ส้ม - ขาว  
     ส้ม   เป็นสีแห่งเปลวเพลิง หมายถึง ความมีสติปัญญาและความรอบรู้
     ขาว  เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ หมายถึง จิตที่สะอาดแจ่มใสไร้กิเลส
     
คำขวัญโรงเรียน :    รู้หน้าที่  มีวินัย  ใจซื่อสัตย์
ปรัชญา :     เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  สนใจกีฬา
ค่านิยมองค์กร :      รักองค์การ งานถูกต้อง ยกย่องคุณธรรม
     
คติธรรมโรงเรียน :   มตฺตญญุตา  สทา  สาธุ
    การรู้จักประมาณตน ยังผลประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ