Breaking News

DOWNLOAD

🗎 แบบฟอร์มมอบหมายงานสอนแทนเนื่องจากครูลาไปราชการ
🗎 แบบฟอร์มมอบหมายงานสอนแทนเนื่องจากครูลาป่วย-ลากิจ
🗎 แบบสำรวจวิชาสอบ
🗎 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
🗎 แบบบันทึกการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์
🗎 แบบใบเบิกการศึกษาบุตร
🗎 แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
🗎 แบบใบขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์
🗎 แบบใบส่งมอบงาน
🗎 แบบใบสั่งจ้าง
🗎 แบบใบสั่งซื้อ
🗎 แบบใบสำคัญรับเงิน
🗎 แบบผง.02
🗎 แบบใบลาอุปสมบท
🗎 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนก่อน-2-ชั่วโมง
🗎 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
🗎 แบบคำขอ-เพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
🗎 แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุ่งตำแหน่งฯ
🗎 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ-เลื่อนวิทยฐานะ
🗎 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว-หรือมีบัตรข้าราชการใหม่
🗎 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการฯ
🗎 แบบบันทึกข้อความขอหนังสือรับรอง
🗎 แบบฟอร์มเอกสารบันทึกข้อมูลภาครัฐ
🗎 แบบฟอร์มขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ
🗎 แบบลาคลอด-ลาป่วย-ลากิจส่วนตัว
🗎 แบบหนังสือมอบหมายให้คัดสำเนา-ก.พ.7
🗎 แบบหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
🗎 แบบหนังสือลาออกข้าราชการ
🗎 แบบหนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว
🗎 แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
🗎 แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู
🗎 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอดูกล้องวงจรปิด
🗎 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ
🗎 แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ
🗎 แบบขอปรับซ่อม ติดตั้ง
🗎 แบบขอปรับซ่อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
🗎 แบบบันทึกขอเข้าอยู่บ้านพักของทางราชการ
🗎 แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร
🗎 แบบบันทึกขอส่งคืนบ้านพัก
🗎 การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
🗎 บันทึกข้อความ ไว้ผมยาว(นักเรียนชาย)
🗎 บันทึกข้อความ ไว้ผมยาวนาฏศิลป์หญิง
🗎 บันทึกข้อความ ไว้ผมยาวเนื่องจากผมหยิก
🗎 บันทึกข้อความขออนุญาตนำรถยนต์มาโรงเรียน
🗎 แบบฟอร์อมการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(ส่งเขต)
🗎 เล่มคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 2565
🗎 สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมตัวอย่าง
🗎 เอกสาร ประกันภัยนักเรียน