Breaking News

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงเรียนเวียงสระ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

รายงาน ITA สถานศึกษา ปี 2565