Breaking News

ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน ๑,๓ และ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

About ภนธนา บำเพ็ญธรรม

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 46 ชุด

ด้วยวิธีประกวดร …