ภาพประจำการศึกษา 2560 
  ภาพประจำการศึกษา 2561 
  การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:younth Counselor 13 มกราคม 2561
 
  กิจกรรม "วันครู ครั้งที่ 62 " ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
 
  การประเมินนักเรียนพระราชทาน รอบกลุ่ม 3 ในวันที่ 19 มกราคม 2561
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยทางการศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561
 
  พิธีการประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2561
 
  เปิดรั้ว ส้ม-ขาว นิทรรศการนวัตกรรม Open House ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเวียงสระ
 
  กิจกรรมวันตรุษจีน สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
  พิธีวางพวงมาลา "วันวิภาวดี " 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ