:: ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 4 ::


ประชุมเรื่อง : 
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ
ประธานในที่ประชุม : 
นายโชคชัย เวียงวีระชาติ
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
90
วันที่ใช้ห้อง : 
14/06/2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
13:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
- คอมพิวเตอร์
- ไมโครโฟน
- ถังน้ำร้อน
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงสระ
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
ศิษ์เก่าโรงเรียนเวียงสระ
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
11/06/2018 06:53:56