:: ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 4 ::


ประชุมเรื่อง : 
ซ้อมละครเวที
ประธานในที่ประชุม : 
คุณครู พิมลพิศ เหล่ากอ
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
36
วันที่ใช้ห้อง : 
12/02/2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
16:00 - 18:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
- คอมพิวเตอร์
- ไมโครโฟน
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
15/01/2018 06:31:07