:: ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 4 ::


ประชุมเรื่อง : 
ละครเวที Beauty and the Beast
ประธานในที่ประชุม : 
อาจารย์ พิมลพิศ เหล่่ากอ
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
100
วันที่ใช้ห้อง : 
14/02/2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
06:00 - 16:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
- คอมพิวเตอร์
- ไมโครโฟน
- กล้องวิดีโอ
- กล้องถ่ายภาพ
- ถังน้ำเย็น
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
นักเรียน6/1
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
นักเรียนโรงเรียนเวียงสระที่มีบัตรเข้าชมละคนเวที
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
01/12/2017 05:43:31