:: รายละเอียดห้องประชุมทั้งหมด ::

ห้องประชุมบัวบุณนุสรณ์ อาคาร 5


สถานที่ตั้ง : 
อาคาร 5 ชั้น 1
จำนวนที่นั่ง : 
300
ผู้ดูแล : 
นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
หน่วยงาน : 
งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 
077361997
หมายเหตุ : 

ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 4


สถานที่ตั้ง : 
ห้อง 411 อาคาร4
จำนวนที่นั่ง : 
120
ผู้ดูแล : 
นายพีระพงษ์ ถิระโชติ
หน่วยงาน : 
งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเวียงสระ
เบอร์โทรศัพท์ : 
077361997
หมายเหตุ : 
วางเก้าอี้อย่างเดียวได้ 120 ที่นัง /ว่างโต๊ะ+เก้าอีก 100 ที่นั่ง