สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2563
 
 
 
 
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบชำระค่าลงทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VTR เกษียณอายุราชการโรงเรียนเวียงสระ ประจำปีการศึกษา 2563
VTR ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
VTR รายการแหลงข่าวชาวใต้ รองผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมการป้องกันของโรงเรียนช่วงโควิค-19
VTR การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 "ผอ.ชวนคุย"
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายการ"ผอ.ชวนคุย" ปีการศึกษา 2563
VTR การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid19)ฉบับที่56
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในระยะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (COVID-19) ฉบับที่ 2
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ฉบับที่43
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียน การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2564
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019-(covid-19) ฉบับที่1
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
   
   
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
คุณครูสุชาติ  แช่ม
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูอาทิตยา ดวงมณี
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน