สาระคณิตศาสตร์
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพ
สาระเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานสนับสนุน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
วารสาร@จามจุรี ฉบับโรงเรียนประชารัฐ
วารสาร@จามจุรี ฉบับล่าสุด 2560
เพจโรงเรียนเวียงสระ
เพจประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ส้ม-ขาว โรงเรียนเวียงสระ World Class Standard School โทร.077361997 แฟกซ์.077361996  
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วิภาวดี" ณ โรงพยาบาลยุพราชเวียงสระ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
กิจกรรม " To Be Number One" เนื่องในวัน Valentine การแสดงความสามารถของนักเรียน วันที่ 14 ก.พ.62
 
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเวียงสระ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
  
 
 
 
 
 
 
 
VTR การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ทั้ง 5 ด้าน
VTR ประวัติโรงเรียนเวียงสระ
VTR กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
VTR วันสถาปนาโรงเรียน "ทอดผ้าป่าสามัคคี" ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนเวียงสระ
การแสดงของนักเรียนโครงการ To be Number One โรงเรียนเวียงสระ 
สมทบทุนบริจาคเงิน"ก้าวคนละก้าว" โรงเรียนเวียงสระ
VTR เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเวียงสระ 2560
สื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ "คุยเฟื่อง เรื่องภาษาไทย" การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นโนรา จากภูมิปัญญาสู่สากล
   
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(รากฐานไม่ตอกเสาเข็ม)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ.2561
ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ.2561
ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ.2561
คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารประจำวัน
คำสั่งโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารประจำอาคารเรียน
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การเก็บอัตราค่าน้ำโรงเรียนเวียงสระ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ๕ แบบ๒๑๒ล/๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง จ้างจัดหาครูต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงสร
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบริษัทจ้างครูต่างชาต
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GIFTED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GIFTED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง จ้างจัดหาครูต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ( Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง การจัดกิจกรรม OPEN - HOUSE
หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว317 ลว.14 มีนาคม 2560 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
   
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนเวียงสระ กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
แผ่นผับข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานโรงเรียนเวียงสระ
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2558
แผ่นพับข้อมูลงานโรงเรียน
 
 
     
     
Scan QR CODE ระบบเกรด Online
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คุณครูจิรายุ  เวชโอสถ
คุณครูสุดารัตน์  อินทร์น้อย
คุณครูอรสุมา  ขานทอง
คุณครูสลี  โรยร่วง
คุณครูณิชากร  เส้งสุย
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการ
งานประชาสัมพันธ์
 
QR CODE ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
 
TEST