การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล สถานศึกษาจัดการแนะแนวดีเด่น 19 มิถุนายน 2561