กิจกรรมวางพวงมาลา วันวิภาวดี 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ