การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยทางการศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561