ประเมินนักเรียนพระราชทาน รอบ3 วันที่ 19 มกราคม 2561