การประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561