การเข้าค่ายรักการอ่าน 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตพิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ

WSR 3206 WSR 3208 WSR 3209 WSR 3210
WSR 3212 WSR 3213 WSR 3214 WSR 3215
WSR 3216 WSR 3220 WSR 3221 WSR 3224
WSR 3228 WSR 3229 WSR 3236 WSR 3241
WSR 3243 WSR 3244 WSR 3246 WSR 3247
WSR 3248 WSR 3251 WSR 3270 WSR 3273
WSR 3280 WSR 3276 WSR 3283 WSR 3285
WSR 3287 WSR 3289 WSR 3291 WSR 3293
WSR 3297 WSR 3295 WSR 3300 WSR 3302
WSR 3305 WSR 3306 WSR 3309 WSR 3311
WSR 3313 WSR 3315 WSR 3317 WSR 3318
WSR 3320 WSR 3323 WSR 3324 WSR 3327
WSR 3328 WSR 3330 WSR 3331 WSR 3332
WSR 3333 WSR 3335 WSR 3336 WSR 3339
WSR 3341 WSR 3342 WSR 3344 WSR 3346
WSR 3348 WSR 3349 WSR 3350 WSR 3352
WSR 3351 WSR 3353 WSR 3354 WSR 3355
WSR 3356 WSR 3359 WSR 3360 WSR 3364
WSR 3369 WSR 3363 WSR 3372 WSR 3375
WSR 3377 WSR 3379 WSR 3382 WSR 3384
WSR 3386 WSR 3388 WSR 3391 WSR 3387
WSR 3393 WSR 3396 WSR 3398 WSR 3400
WSR 3402 WSR 3404 WSR 3408 WSR 3410
WSR 3412 WSR 3417 WSR 3419 WSR 3420
WSR 3422 WSR 3424 WSR 3426 WSR 3428
WSR 3432 WSR 3434 WSR 3436 WSR 3440
WSR 3441 WSR 3444 WSR 3445 WSR 3446
WSR 3449 WSR 3453 WSR 3458 WSR 3463
WSR 3465 WSR 3467 WSR 3471 WSR 3470
WSR 3476 WSR 3473 WSR 3478 WSR 3479
WSR 3517 WSR 3543 WSR 3550 WSR 3551
WSR 3553 WSR 3556 WSR 3560 WSR 3562
WSR 3567 WSR 3570 WSR 3572 WSR 3573
WSR 3574 WSR 3575 WSR 3576 WSR 3578
WSR 3581 WSR 3583 WSR 3584 WSR 3586
WSR 3587 WSR 3588 WSR 3591