การเข้าค่ายรักการอ่าน 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตพิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ

WSR 3016 WSR 3017 WSR 3018 WSR 3022
WSR 3023 WSR 3024 WSR 3025 WSR 3026
WSR 3027 WSR 3028 WSR 3029 WSR 3030
WSR 3031 WSR 3035 WSR 3036 WSR 3037
WSR 3038 WSR 3039 WSR 3040 WSR 3041
WSR 3042 WSR 3043 WSR 3046 WSR 3048
WSR 3049 WSR 3050 WSR 3053 WSR 3055
WSR 3056 WSR 3058 WSR 3059 WSR 3060
WSR 3061 WSR 3062 WSR 3063 WSR 3064
WSR 3067 WSR 3065 WSR 3068 WSR 3069
WSR 3070 WSR 3071 WSR 3072 WSR 3073
WSR 3077 WSR 3074 WSR 3086 WSR 3087
WSR 3088 WSR 3089 WSR 3090 WSR 3091
WSR 3092 WSR 3093 WSR 3094 WSR 3095
WSR 3096 WSR 3097 WSR 3099 WSR 3100
WSR 3101 WSR 3103 WSR 3105 WSR 3106
WSR 3107 WSR 3108 WSR 3109 WSR 3110
WSR 3111 WSR 3115 WSR 3116 WSR 3117
WSR 3118 WSR 3119 WSR 3120 WSR 3121
WSR 3123 WSR 3124 WSR 3125 WSR 3126
WSR 3128 WSR 3127 WSR 3129 WSR 3139
WSR 3140 WSR 3141 WSR 3145 WSR 3146
WSR 3147 WSR 3148 WSR 3149 WSR 3150
WSR 3151 WSR 3152 WSR 3153 WSR 3154
WSR 3155 WSR 3156 WSR 3157 WSR 3158
WSR 3159 WSR 3160 WSR 3161 WSR 3162
WSR 3163 WSR 3164 WSR 3165 WSR 3168
WSR 3174 WSR 3169 WSR 3175 WSR 3176
WSR 3177 WSR 3178 WSR 3179 WSR 3181
WSR 3182 WSR 3183 WSR 3184 WSR 3185
WSR 3186 WSR 3187 WSR 3188 WSR 3189
WSR 3190 WSR 3191 WSR 3192 WSR 3193
WSR 3194 WSR 3195 WSR 3196 WSR 3197
WSR 3198 WSR 3199 WSR 3202 WSR 3203