การเข้าค่ายรักการอ่าน 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโสตพิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ

S 40763399 S 40763396 S 40763404 S 40763405
S 40763407 S 40763408 S 40763409 S 40763410
S 40763412 S 40763414 S 40763417 S 40763418
WSR 2151 WSR 2153 WSR 2156 WSR 2157
WSR 2160 WSR 2168 WSR 2170 WSR 2172
WSR 2175 WSR 2179 WSR 2183 WSR 2185
WSR 2187 WSR 2189 WSR 2190 WSR 2193
WSR 2195 WSR 2198 WSR 2201 WSR 2202
WSR 2203 WSR 2205 WSR 2207 WSR 2208
WSR 2211 WSR 2213 WSR 2216 WSR 2221
WSR 2222 WSR 2223 WSR 2226 WSR 2227
WSR 2229 WSR 2231 WSR 2234 WSR 2236
WSR 2238 WSR 2237 WSR 2239 WSR 2240
WSR 2241 WSR 2243 WSR 2246 WSR 2247
WSR 2249 WSR 2252 WSR 2255 WSR 2257
WSR 2259 WSR 2264 WSR 2268 WSR 2271
WSR 2272 WSR 2275 WSR 2276 WSR 2277
WSR 2279 WSR 2283 WSR 2285 WSR 2286
WSR 2288 WSR 2291 WSR 2294 WSR 2295
WSR 2298 WSR 2300 WSR 2301 WSR 2304
WSR 2305 WSR 2307 WSR 2308 WSR 2311
WSR 2313 WSR 2314 WSR 2315 WSR 2316
WSR 2317 WSR 2318 WSR 2320 WSR 2321
WSR 2322 WSR 2323 WSR 2324 WSR 2325
WSR 2326 WSR 2327 WSR 2329 WSR 2331
WSR 2333 WSR 2334 WSR 2335 WSR 2337
WSR 2339 WSR 2341 WSR 2342 WSR 2343
WSR 2344 WSR 2346 WSR 2348 WSR 2350
WSR 2352 WSR 2353 WSR 2356 WSR 2358
WSR 2360 WSR 2364 WSR 2477 WSR 2481
WSR 2482 WSR 2483 WSR 2484 WSR 2485
WSR 2486 WSR 2487 WSR 2488 WSR 2491
WSR 2492 WSR 2493 WSR 2494 WSR 2495
WSR 2497 WSR 2503 WSR 2532 WSR 2533
WSR 2545 WSR 2535 WSR 2549 WSR 2552
WSR 2553 WSR 2555 WSR 2556 WSR 2561