วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
 
พันธกิจโรงเรียน
  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ
  3. จัดระบบบริหารจัดการโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
  4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. จัดเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม