โรงเรียนเวียงสระเปิดทำการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่ 412 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (เอเซีย 41) มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2514
       ปีการศึกษา 2514 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และได้มาใช้ที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2515  ปีการศึกษา 2522 เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนเวียงสระเข้าโครงการโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเวียงสระผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน   ปีการศึกษา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกโรงเรียนเวียงสระเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเวียงสระได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
      ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
      

เบอร์โทรศัพท์ 077-361996-7  โทรสาร.077-361996
E-mail : Wiengsra.school@gmail.com   Website : www.wsra.ac.th