วันที่ กิจกรรม/งาน/โครงงาน ผู้รับผิดชอบ
1-5 ปรับแผนพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป
8-12 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบท้องถิ่น บริหารทั่วไป
14 สถานที่สอบท้องถิ่น บริหารทั่วไป

18-19

การแข่งขันกีฬาภายใน โคกแค เกมส์ สาระฯพละศึกษา