ระเบียบโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2560  
ระเบียบโรงเรียนเวียงสระ เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน พ.ศ.2561