วันที่ กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
3 ประชุมครูนักเรียนที่เดินทางไปร่วมหัตถกรรมนักเรียน บริหารทั่วไป
10 ร่วมพิธีเปิดงานหัตถกรรมนักเรียน จ.ตรัง บริหารทั่วไป
16 ร่วมกิจกรรมวันครู และกิจกรรมบูชาครู บริหารทั่วไป
21 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบ3 บริหารทั่วไป