นางวิจิตรา  นิคมรัตน์ นางสาวนัจที  สุขขี นางสาวสุภาพิศ  สุวรรณโชติ นางเกษร  ศรีรัตนสูตร นางวันดี  หอมชื่น
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓
         
   
  นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน
นางประนอม  สรรพา
นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร  
  ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย  
         
นางสาวพุทธิพร  สิงห์บุตร นายปิยณัฐ  อาวุธเพชร นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว นางสาวอำพิญา  ชูขันธ์
จนท.สารสนเทศแผนงาน/พัสดุ จนท.สารสนเทศการเงิน/รายได้ จนท.สารสนเทศ ICT จนท.สารสนเทศประชาสัมพันธ์ จนท.สารสนเทศงานทะเบียน
         
นางปิยวรรณ  บำรุง นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย นางสาวจิราพร  ชูใจ นางสาวปิยพร  ทองจิตร นางสาวมาริสา  สวัสดิพันธ์
จนท.ธุรการงานบริหารทั่วไป จนท.สารสนเทศกิจการนักเรียน จนท.ธุรการ จนท.สารสนเทศงานบุคคล จนท.สารสนเทศงานวิชาการ
         
นางสาวพิชยา  พรหมภักดิ์ นางสาวกมลวรรณ  จองศักดิ์ นายพีระพงศ์  ถิระโชติ นางสาวพักตร์พิมล  แดงมณี นางสาวกรกนก  จิตตารมย์
จนท.วิชาการ(ถ่ายเอกสาร) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จนท.สารสนเทศ ICT ครูการศึกษาพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ