นางวิจิตรา  นิคมรัตน์ นางสาวนัจที  สุขขี นางสาวสุภาพิศ  สุวรรณโชติ นางเกษร  ศรีรัตนสูตร นางวันดี  หอมชื่น
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓
         
   
  นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน
นางประนอม  สรรพา
นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร  
  ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย  
         
นางขวัญตา  มากพันธ์ นายปิยณัฐ  อาวุธเพชร นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว นางสาวอำพิญา  ชูขันธ์
จนท.สารสนเทศแผนงาน/พัสดุ จนท.สารสนเทศการเงิน/รายได้ จนท.สารสนเทศ ICT จนท.สารสนเทศประชาสัมพันธ์ จนท.สารสนเทศงานทะเบียน
         
นางสาวรื่นฤดี กลับทัพลัง นางสาวอรอุมา  มีแรง นางสาวจิราพร  ชูใจ นางสาวธิดารัตน์  จิตจำนง นางสาวเกศศิริน  เดชเดโช
จนท.สารสนเทศสำนักงาน จนท.สารสนเทศกิจการนักเรียน จนท.ธุรการ จนท.สารสนเทศงานบุคคล จนท.สารสนเทศงานวิชาการ
         
   
นางสาวมาริสา  สวัสดิพันธ์ นางสาวกมลวรรณ  จองศักดิ์ นายพีระพงศ์  ถิระโชติ    
จนท.วิชาการ(ถ่ายเอกสาร) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จนท.สารสนเทศ ICT