นางวิจิตรา  นิคมรัตน์ นางสาวนัจที  สุขขี นางสาวสุภาพิศ  สุวรรณโชติ นางเกษร  ศรีรัตนสูตร นางวันดี  หอมชื่น
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓
         
   
  นางสาวอุไรวรรณ  หะหมาน
นางประนอม  สรรพา
นางอุทัยวรรณ  แก้วทองศร  
  ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย  
         
นางขวัญตา  มากพันธ์ นางสาวจินตนา  ทุ่มก๊ก นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว นางสาวอำพิญา  ชูขันธ์
จนท.สารสนเทศแผนงาน/พัสดุ จนท.สารสนเทศการเงิน/รายได้ จนท.สารสนเทศ ICT จนท.สารสนเทศประชาสัมพันธ์ จนท.สารสนเทศงานทะเบียน
         
นางสาวรื่นฤดี กลับทัพลัง นางสาวอรอุมา  มีแรง นางสาวจิราพร  ชูใจ นางสาวธิดารัตน์  จิตจำนง นางสาวเกศศิริน  เดชเดโช
จนท.สารสนเทศสำนักงาน จนท.สารสนเทศกิจการนักเรียน จนท.ธุรการ จนท.สารสนเทศงานบุคคล จนท.สารสนเทศงานวิชาการ
         
   
  นางสาวกมลวรรณ  จองศักดิ์ นายพีระพงศ์  ถิระโชติ    
ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จนท.สารสนเทศ ICT