นายสาโรจ  วรินทรเวช  
  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครู คศ.๒)  
       
       
   
  นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง  
  รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครู คศ.๒)