นายนิวัฒน์  หัสพันธ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครู คศ.๓)  
     
     
     
นางสาวอรสุมา  ขานทอง นายสุเมฆ  สุวรรณสาม นางจิรายุ  เวชโอสถ นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
 
นางสาวณิชากร  เส้งสุย นายณรงค์เดช  ดำศิริ นางศิริลักษณ์  ชูช่วย  
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ พนักงานราชการ