นายสุเมฆ  สุวรรณสาม  
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครู คศ.๒)  
     
     
     
นางสาวอรสุมา  ขานทอง นายนิวัฒน์  หัสพันธ์ นางจิรายุ  เวชโอสถ นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
 
นางสาวณิชากร  เส้งสุย นายณรงค์เดช  ดำศิริ นางศิริลักษณ์  ชูช่วย  
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ พนักงานราชการ