นายนิวัฒน์  หัสพันธ์  
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครู คศ.๓)  
     
     
     
นางสาวอรสุมา  ขานทอง นายสุเมฆ  สุวรรณสาม นางจิรายุ  เพชรบรรจบ นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑
       
 
นางสาวณิชากร  เส้งสุย นายณรงค์เดช  ดำศิริ นางศิริลักษณ์  ชูช่วย  
ครู คศ.๑ พนักงานราชการ พนักงานราชการ