นายสุเมฆ  สุวรรณสาม  
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครู คศ.๒)  
     
     
     
นางสาวอรสุมา  ขานทอง นายนิวัฒน์  หัสพันธ์ นางจิรายุ  เวชโอสถ นางสาวศุภลักษณ์  จรัสบุษราคัม
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
นางสาวณิชากร  เส้งสุย นายณรงค์เดช  ดำศิริ นางศิริลักษณ์  ชูช่วย นายพีระพงศ์  ถิระโชติ
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง