นางจิราพร  เจริญผล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ (ครู คศ.๓)  
       
นายสมยศ  เจริญผล นายตรัยพร  เดชาพร นายสุพัศ  ศรีทองไหม
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒
       
       
นายจิระ  ทองพันธ์ นางราตรี  ขนาบแก้ว นางสาววาสนา  บุญทอง
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒