นางจิราพร  เจริญผล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ (ครู คศ.๓)  
       
นายตรัยพร  เดชาพร นายจิระ  ทองพันธ์ นางราตรี  ขนาบแก้ว
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
     
 
นางสาววาสนา  บุญทอง  
นายณัฏฐ์  ศรีนาค
ครู คศ.๒  
ครูผู้ช่วย