นางจิราพร  เจริญผล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ (ครู คศ.๓)  
       
นายตรัยพร  เดชาพร นายสุพัศ  ศรีทองไหม นายจิระ  ทองพันธ์
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
     
นางราตรี  ขนาบแก้ว นางสาววาสนา  บุญทอง
นายณัฏฐ์  ศรีนาค
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
ครูผู้ช่วย