นางจิราพร  เจริญผล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ (ครู คศ.๓)  
       
นายตรัยพร  เดชาพร นายสุพัศ  ศรีทองไหม นายจิระ  ทองพันธ์
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
     
   
  นางราตรี  ขนาบแก้ว นางสาววาสนา  บุญทอง  
  ครู คศ.๒ ครู คศ.๒