นางสมทรง  วิชัยดิษฐ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ (ครู คศ.๒)  
       
นางอรวรรณ  วรรณโชติ นายบุญส่ง  หนูเซ่ง นายอนันต์  สุขุมทอง นางสุชญา  เทือกสุบรรณ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
   
  นางสาววาสนา  อินทกรูด นายธีรภัทร์  ทองชื่น  
  ครูผู้ช่วย ครูโครงการผลิตครูท้องถิ่น