นางสมทรง  วิชัยดิษฐ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ (ครู คศ.๒)  
       
นางอรวรรณ  วรรณโชติ นายบุญส่ง  หนูเซ่ง นางสุชญา  เทือกสุบรรณ นางสาววาสนา  อินทกรูด
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓  
       
   
  นายธีรภัทร์  ทองชื่น นายศุภชัย  สมพงษ์  
  ครูโครงการผลิตครูท้องถิ่น ครูอัตราจ้าง