นางสมทรง  วิชัยดิษฐ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ (ครู คศ.๓)  
       
นายบุญส่ง  หนูเซ่ง นางสุชญา  เทือกสุบรรณ นางสาววาสนา  อินทกรูด นางดวงกมล  หวานแก้ว
ครู คศ.๒ ครู คศ.๓ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
   
  นายธีรภัทร์  ทองชื่น นายศุภชัย  สมพงษ์  
  คร ูคศ.๑ ครูอัตราจ้าง