นายเอกพจน์  แก้วมณี  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
       
นายสาโรจ วรินทรเวช นายปริญญา  จอง นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
       
นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ นางสาวไซนะ  สาเมาะ นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ
       
 
นายพนา  พรหมศิลป์ นางจุฑาทิพย์  สุวรรณสาม  
พนักงานราชการ พนักงานราชการ