นายเอกพจน์  แก้วมณี  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
       
นายวิโรจน์  ทองหวาน นางศรีวิภา  ขวัญช่วย นายสาโรจ วรินทรเวช
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
       
นายปริญญา  จอง นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ
       
   
  นายพนา  พรหมศิลป์  
  พนักงานราชการ