นางศรีวิภา  ขวัญช่วย  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา (ครู คศ.๒)  
       
นายวิโรจน์  ทองหวาน นายสาโรจ  วรินทรเวช นายเอกพจน์  แก้วมณี
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย
       
       
นายปริญญา  จอง นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์ นายพนา  พรหมศิลป์
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ พนักงานราชการ
       
   
  นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์  
  พนักงานราชการ