นายเอกพจน์  แก้วมณี  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
       
นายสาโรจ วรินทรเวช นายปริญญา  จอง นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
       
นายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ นางสาวไซนะ  สาเมาะ
ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
นางจุฑาทิพย์  สุวรรณสาม นายพนา  พรหมศิลป์ นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ พนักงานราชการ