นางศรีวิภา  ขวัญช่วย  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา (ครู คศ.๒)  
       
นายวิโรจน์  ทองหวาน นายสาโรจ  วรินทรเวช นายเอกพจน์  แก้วมณี
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย
       
       
นายปริญญา  จอง นางสาวฐิติมน  เพชรเจริญ นายสมชัย  วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ
       
 
นายพนา  พรหมศิลป์ นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์  
พนักงานราชการ พนักงานราชการ