นางสาวปริตา  พืชผล  
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ครู คศ.๑)  
     
     
นางจำนัญ  คุตกาล นางวรัญญา  บุญเกลี้ยง นางสาววราภรณ์  จินา นางสาวพิมลพิศ  เหล่ากอ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
 นายวันชัย  ตรีสงค์ นางสุริยา  บัวทอง นางนิภาวัลย์  เตือนวีระเดช นางอาทิตยา  ดวงมณี
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวภัทรียา  อานนท์ นางสาวภัทรศยา  รัตนบัณฑิต นายเอนก  เพ็ชรมาก นางธิวาวรรณ  บัวแก้ว
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
นายสุริยัน  พรหมพันธุ์ นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล นางสาวมัณฑนา  อินทร์คำ นางสาวสิเรมอร  ฤทธยานนท์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
   
  นางสาววัลยาภรณ์  นาคเดช  
  ครูผู้ช่วย