นายกฤติชัย ราชพิบูลย  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครู คศ.๒)  
       
นางสาวสมทรง  อำไพเมือง นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ์ นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๓
       
นางวิภา  อินทร นางสิริวรรณ์  ทิพย์โอสถ นางอารัญญา  บุญมาก
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวศศิวรรณ  มุสิก ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกทิพย์  สุขอนันต์ นางสาววิชชุตา  เตาวโต นายนริศ  จันทร์สะอาด
ครูคศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
   
  นายศุภสวัสดิ์  กาญวิจิต นางสาวทิวาพร  ศรีกรด  
  ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ