นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครู คศ.๓)  
       
นางสาวสมทรง  อำไพเมือง นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง นางสิริวรรณ์  ทิพย์โอสถ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางวิภา  อินทร นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ นางอารัญญา  บุญมาก
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวศศิวรรณ  มุสิก ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกทิพย์  บุญผุด นางสาววิชชุตา  เตาวโต นายนริศ  จันทร์สะอาด
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
 
 
  นางสาวทิวาพร  ศรีกรด  
  พนักงานราชการ