นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครู คศ.๓)  
       
นางมยุรี  พุฒิกุลบวร นางสาวสมทรง  อำไพเมือง นางอมรรัตน์  แจ่มแจ้ง
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒
       
นางสิริวรรณ์  ทิพย์โอสถ นางวิภา  อินทร นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางอารัญญา  บุญมาก นางสาวศศิวรรณ  มุสิก ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกทิพย์   บุญผุด นางสาววิชชุตา  เตาวโต
ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
 
 
  นางสาวทิวาพร  ศรีกรด นายรัฐพล ทองศรี  
  พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง