นายณรงค์ศักดิ์  คงทอง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย (ครู คศ.๑)  
       
นางกาญจนา  ภู่เกิดสุข นางพรทิพย์  ทองตำลึง นางวันเพ็ญ  อินทรมนตรี
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒
       
นางกาญจนา  แป้นเจริญ นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล นายมนตรี  แก้วโสภาค นางสาวสิริลักษณ์  เกิดวั่น
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
   
  นางสาววิชุดา  จำปาสด นางสาวอรอนงค์  แซ่เค้า  
  ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง