นางอรวรรณ  ศรีโชติ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย (ครู คศ.๒)  
       
นางพรทิพย์  ทองตำลึง นางกาญจนา  แป้นเจริญ นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       

นางสาวลดาวัลย์  จันทร์จินดา นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม นางสาวิชุดา  จำปาสด นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
 
นางสาวหทัยชนก  แสงมณี นางสาวธัญดารินทร์  กุลบุตร นางสาวกนกกานต์  วังบัว  
ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย