นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย (ครู คศ.๑)  
       
นางกาญจนา  ภู่เกิดสุข นางพรทิพย์  ทองตำลึง นางวันเพ็ญ  อินทรมนตรี
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒
       
นางกาญจนา  แป้นเจริญ นางอรวรรณ  ศรีโชติ นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น นางสาววิชุดา  จำปาสด
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
       
   
  นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ นางสาวอรอนงค์  แซ่เค้า  
  ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง