นางณัฐกานต์  อภิชาตกุล  
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย (ครู คศ.๑)  
       
นางพรทิพย์  ทองตำลึง นางกาญจนา  แป้นเจริญ นางอรวรรณ  ศรีโชติ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม นางสาวลดาวัลย์  จันทร์จินดา นางสาวิชุดา  จำปาสด
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
   
  นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ นางสาวหทัยชนก  แสงมณี  
  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย