นางปิยนาฎ  เดชาพร  
  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ครู คศ.๓)  
       
       
นางคนึงนิตย์  บุญคง นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์ นางนงนุช  นนทโชติ นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑
       
นางสาวสลี  โรยร่วง นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์ นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ คร คศ.๑
       
นายปกรณ์เกียรติ  ด้วงทองกุล นางปภาดา  บุญชนะ นายซัลมาน  ชุมสาแหละ นางสาวอารยา  แก้วทองสอน
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
   
  นางสาวนิชารัตน์  หนูทวี นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  
  ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย