นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร  
  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ครู คศ.๒)  
       
       
นางเปรมทิพย์  รัตนคม นางปิยนาฎ  เดชาพร นางคนึงนิตย์  บุญคง นายประเสริฐ  ปลอดรัตน์
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางศิริรัตน์  สวัสดิ์อุบล นางสาวกฤชภร  สุวรรณวิหค นางสาวสลี  โรยร่วง นางสาวจุธามาศ  พริกเบ็ญจะ
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ คร คศ.๑
       
นายปกรณ์เกียรติ  ด้วงทองกุล นางสาวกาญจนา  หอมรัตน์ นางสาวน้ำฝน  ใสหลวง นายซัลมาน  ชุมสาแหละ
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
 
นางสาวอารยา  แก้วทองสอน นางสาวนิชารัตน์  หนูทวี นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย