นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครู คศ.๓)  
       
     
นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี นางสาวฉวีวรรณ  วิจาราณ์ นายมนัส  พุ่มจุ้ย นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเกลี้ยง
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓
       
นายสันติชูชัย  ชำนาญ นางสาวพัชรี  มีแก้ว นางกชพร  เรืองรอง นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ์
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวสุวิมล  แสงศรี นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ นางสาวบุญเรือน  เพอบาน
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
     
  นางสาวมนปริยา ราชรักษ์    
  ครูผู้ช่วย