นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครู คศ.๒)  
       
     
นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี นายมนัส  พุ่มจุ้ย นายสันติชูชัย  ชำนาญ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวพัชรี  มีแก้ว นางกชพร  เรืองรอง นางสาวสุวิมล  นราอาจ นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ นางสาวบุญเรือน  เพอบาน นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย
       
   
  นางสาวนัธริยา  ชำนาญเพาะ นายธีรเมธ  พวงพันธ์  
  ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง