นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครู คศ.๒)  
       
     
นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี นางสาวฉวีวรรณ  วิจาราณ์ นายมนัส  พุ่มจุ้ย
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นายสันติชูชัย  ชำนาญ นางสาวพัชรี  มีแก้ว นางกชพร  เรืองรอง นางสาวสุวิมล  แสงศรี
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ นางสาวบุญเรือน  เพอบาน
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
       
     
  นางสาวมนปริยา ราชรักษ์    
  ครูผู้ช่วย