นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครู คศ.๒)  
       
     
นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี นายมนัส  พุ่มจุ้ย นายสันติชูชัย  ชำนาญ
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวพัชรี  มีแก้ว นางกชพร  เรืองรอง นางสาวสุวิมล  แสงศรี นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๑
       
นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ นางสาวบุญเรือน  เพอบาน นางสาวมนปริยา ราชรักษ์
ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย