นางอรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี  
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครู คศ.๓)  
       
     
นายธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี นางสาวฉวีวรรณ  วิจารย์ นายมานัส  พุ่มจุ้ย นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเกลี้ยง
ครู คศ.๓ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
       
นางสาวกชพร  รักเกาะรุ้ง นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานุศักดิ์ นางสาวสุวิมล  แสงศรี นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
       
 
นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ นางสาวบุญเรือน  เพอบาน นางสาวเสาวภา  หนูเจริญ  
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง