นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม นางปิยวรรณ  บำรุง นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว นางสาวอำพิญา  ชูขันธ์  
  จนท.สารสนเทศ ICT จนท.ธุรการงานบริหารทั่วไป จนท.สารสนเทศประชาสัมพันธ์ จนท.สารสนเทศงานทะเบียน  
           
   
  นางสาวจิราพร  ชูใจ นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย นางสาวปิยพร  ทองจิตร นางสาวมาริสา  สวัสดิพันธ์  
  จนท.ธุรการ จนท.สารสนเทศกิจการนักเรียน จนท.สารสนเทศงานบุคคล จนท.สารสนเทศงานวิชาการ  
           
   
  นางสาวพิชยา  พรหมภักดิ์ นางสาวพุทธิพร  สิงห์บุตร นางสาวกรกนก  จิตตารมย์ นางสาวภาวินี  พิมพ์ลอย  
  จนท.วิชาการ(ถ่ายเอกสาร) เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
           
       
    นางกมลวรรณ  ภักดีอักษร  นางสาววราภรณ์  ช้องทอง    
    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูการศึกษาพิเศษ