นายภนธนา  บำเพ็ญธรรม นางปิยวรรณ  บำรุง นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว นางสาวอำพิญา  ชูขันธ์  
  จนท.สารสนเทศ ICT จนท.ธุรการงานบริหารทั่วไป จนท.สารสนเทศประชาสัมพันธ์ จนท.สารสนเทศงานทะเบียน  
           
   
  นางสาวจิราพร  ชูใจ นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย นางสาวปิยพร  ทองจิตร นางสาวมาริสา  สวัสดิพันธ์  
  จนท.ธุรการ จนท.สารสนเทศกิจการนักเรียน จนท.สารสนเทศงานบุคคล จนท.สารสนเทศงานวิชาการ  
           
   
  นางสาวพิชยา  พรหมภักดิ์ นายปิยณัฐ  อาวุธเพชร นางสาวกรกนก  จิตตารมย์ นางสาวพุทธิพร  สิงห์บุตร  
  จนท.วิชาการ(ถ่ายเอกสาร) จนท.สารสนเทศการเงิน/รายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ จนท.สารสนเทศแผนงาน/พัสดุ  
           
       
    นางสาววราภรณ์  ช้องทอง นางกมลวรรณ  ภักดีอักษร     
    ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ