ID 602

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

09.00-13.00 น.  ลานจอดรถ 2

ID 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. อาคารยางนา
ID 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. อาคาร 5
ID 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 13.00-16.00 น. ลานจอดรถ 1
ID 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. อาคารโดม
ID 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. ลานจอดรถ 1
ID 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. หอประชุมโรงเรียน
ID 610 การแข่งขันและแกะสลักผักผลไม้  ม.1-ม.3 13.00-16.00 น. อาคาร 5
ID 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 09.00-12.00 น. หอประชุมโรงเรียน
ID 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4-ม.6 09.00-13.00 น. ลานจอดรถ 2
ID 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ  ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. อาคาร 5
ID 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. อาคารงยางนา
ID 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 13.00-16.00 น. ลานจอดรถ 1
ID 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. อาคารโดม
ID 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. ลานจอดรถ 1
ID 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. หอประชุมโรงเรียน
ID 123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ม.4-ม.6 13.00-16.00 น. อาคาร 5
ID 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 09.00-12.00 น. หอประชุมโรงเรียน